Zarządzenie nr 8/2019/2020
Dyrektora Przedszkola nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku

w sprawie wprowadzenia „Zasad funkcjonowania Przedszkola nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku
w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2”

Na podstawie „Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia
30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” oraz na podstawie innych obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym i w zakresie oświaty, zarządzam, co następuje:

§ 1.


Wprowadzam do stosowania w Przedszkolu nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku „Zasady funkcjonowania Przedszkola nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwock w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-19”, w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.


Do stosowania zasad, o których mowa w § 1., zobowiązani są wszyscy pracownicy zatrudnieni w Przedszkolu nr 10 „Leśne Skrzaty” w , niezależnie od formy zatrudnienia, rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby trzecie przebywające na terenie placówki.

§ 3.


„Zasady funkcjonowania Przedszkola nr 10 „ Leśne Skrzaty” w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-19” podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Przedszkola nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku, zostają udostępnione do wglądu w sekretariacie placówki oraz zostają przekazane wszystkim rodzicom drogą elektroniczną.
Fakt zapoznania się z procedurą wymienioną w ust. 1. oraz zobowiązanie do jej stosowania, każdy pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem - w formie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Podpisane oświadczenie, o którym mowa w ust. 2., włączane jest do akt osobowych pracownika.


§ 4.


Wykonanie zarządzenia powierza się wykonaniu wszystkich pracowników Przedszkola nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osób trzecich przebywających na terenie placówki.

§ 5.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 maja 2020 roku

Dyrektor Przedszkola
Ewelina Pszczółkowska