Zarządzenie nr 7/2019/2020
Dyrektora Przedszkola nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku

w sprawie wprowadzenia „Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19”

Na podstawie „Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia
30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”,
w związku § 4d. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 780) zarządzam, co następuje:

§ 1.


Wprowadzam do stosowania w Przedszkolu nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku „Procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19”, w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.


Do stosowania procedury, o której mowa w § 1., zobowiązani są wszyscy nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi, zatrudnieni w Przedszkolu nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku, niezależnie od formy zatrudnienia.


§ 3.


„Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19”, podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Przedszkola nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku oraz jest udostępniona do wglądu w sekretariacie placówki.
Fakt zapoznania się z procedurą wymienioną w ust. 1. oraz zobowiązanie do jej stosowania, każdy pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem - w formie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Podpisane oświadczenie, o którym mowa w ust. 2., włączane jest do akt osobowych pracownika.


§ 4.


Wykonanie zarządzenia powierza się wykonaniu wszystkich pracowników Przedszkola nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku

 

§ 5.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 maja 2020 r.

Dyrektor Przedszkola
Ewelina Pszczółkowska