Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 7/2019/2020


PROCEDURA POSTĘPOWANIA
NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM (SARS-CoV-2)
W PRZEDSZKOLU NR 10 „LEŚNE SKRZATY” W OTWOCKU


Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli oraz Zalecenia dla zakładów pracy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Do placówki nie powinni przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy są chorzy.
W przypadku, gdy pracownik przedszkola (pracownik obsługi, administracji, nauczyciel) podejrzewa u siebie zakażenie koronawirusem (SARS-CoV-19), czyli obserwuje u siebie takie objawy jak:
duszność,
stan podgorączkowy (temperatura ciała powyżej 37°C ),
objawy przeziębieniowe,
jak również:
gorączka,
kaszel,
duszności i kłopoty z oddychaniem,
bóle mięśni i ogólne zmęczenie
oraz dostrzeże wyżej wymienione objawy będąc poza placówką przedszkolną, zobowiązany jest do podjęcia następujących czynności:
1. Skorzystanie z teleporady u swojego lekarza podstawowej opieki medycznej lub kontakt telefoniczny z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologicznej i powiedzenie o swoich objawach;
2. Powiadomienie telefonicznie dyrektora placówki o podejrzeniu zakażenia i rozpoczęciu procedury.
3. Udanie się własnym środkiem transportu  do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania medycznego. Nie korzystanie ze środków komunikacji publicznej czy taksówek. Przy braku możliwości samodzielnego dotarcia do szpitala własnym transportem, lekarz podstawowej opieki medycznej (w ramach teleporady) i stacja sanitarno-epidemiologiczna mają możliwość zlecenia transportu sanitarnego.
Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590.
4. Postępowanie według zaleceń lekarzy.

W przypadku, gdy pracownik zaobserwuje u siebie wyżej wymienione objawy realizując czynności służbowe na terenie placówki, obowiązany jest co następuje:
1. Niezwłocznie powiadamia dyrektora placówki o podejrzeniu zakażenia i rozpoczęciu procedury w sposób nienarażający dyrektora i inne osoby przebywające w placówce na zarażenie /najlepiej telefonicznie/.
2. Niezwłocznie opuszcza placówkę w sposób nie narażający na zakażenie osoby w niej się znajdujące.
3. Dzwoni do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej Województwa Mazowieckiego, ul. Kilińskiego 1 05-400 Otwock tel.22 779 48 33, 22 779 26 63 tel. alarmowy - 515 256 222 i mówi o swoich objawach;
4. Własnym środkiem transportu jedzie do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania medycznego. Pod żadnym pozorem nie korzysta ze środków komunikacji publicznej czy taksówek. Przy braku możliwości samodzielnego dotarcia do szpitala własnym transportem, lekarz podstawowej opieki medycznej (w ramach teleporady) i stacja sanitarno-epidemiologiczna mają możliwość zlecenia transportu sanitarnego.
5. Postępuje według zaleceń lekarzy.

Rodzice mają obowiązek przyprowadzać do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
Rodzice powinni każdorazowo przed przyprowadzeniem dziecka do placówki zmierzyć dziecku temperaturę.
Jeśli nauczyciel zaobserwuje, że przyprowadzone dziecko wykazuje objawy chorobowe ma prawo odmówić przyjęcia dziecka pod opiekę.
W przypadku, gdy pracownicy przedszkola zaobserwują u dziecka oddanego pod opiekę placówce wyżej wymienione objawy obowiązani są do:
1. Niezwłocznego powiadomienia dyrektora placówki o podejrzeniu zakażenia i rozpoczęciu procedury.
2. Natychmiastowego odseparowania od zdrowych dzieci i umieszczenia dziecka w pomieszczeniu wyposażonym m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący.
3. Niezwłocznego powiadomienia rodziców dziecka o podejrzeniu zakażenia. Rodzice dziecka obowiązani są w takiej sytuacji do natychmiastowego odbioru dziecka z placówki.

Dyrektor przedszkola powiadamia organ prowadzący, kuratora oświaty oraz stację sanitarno-epidemiologiczną o zgłoszonym podejrzeniu zachorowania na COVID-19 na terenie placówki zarówno dziecka jak i osoby dorosłej. W przypadku nieobecności dyrektora w placówce obowiązek ten przejmuje nauczyciel wychowawca, pod którego opieką jest podejrzane o zakażenie dziecko lub sam pracownik, u którego wystąpiło podejrzenie o zakażenie.
Dyrektor przedszkola wydaje następnie dyspozycje co do dalszego postepowania zgodnie z ustaleniami z organem prowadzącym, kuratorium oświaty i stacją sanitarno-epidemiologiczną. Wszyscy pracownicy obowiązani są do podporządkowania się tym ustaleniom.

Ponadto w placówce na każdym piętrze przy aparacie telefonicznym są umieszczone w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

W ramach ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami wychowawcy w każdej grupie przechowują listę z telefonami kontaktowymi do rodziców. Natomiast listy z wszystkich grup są przechowywane w gabinecie intendentki.

Osoba, która miała bliski kontakt z osobą zakażoną koronawirusem oraz każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:
- miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym);
- pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2.

powinna:
bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną,
i zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Postępowanie wobec pracownika, który miał bliski kontakt z osobą zakażoną:
Przez bliski kontakt z osobą zakażoną rozumie się:
- pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metrów przez ponad 15 minut;
- prowadził rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas;
- osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów;
- osoba mieszkająca w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora, lub w tym samym pokoju hotelowym.
Osoby z kontaktu NIE są uważane za zakażone i jeżeli czują się dobrze, i nie mają objawów choroby, nie rozprzestrzenią infekcji na inne osoby, jednak zaleca im się:
- pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji, (fakt ten należy zgłosić tak pracodawcy, jak i stacji sanitarno-epidemiologicznej zarówno wtedy, gdy kontakt miał miejsce w placówce jak i poza nią) - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
- poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno - epidemiologicznej
w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
- jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji wystąpią następujące objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem), należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Osoby, które nie miały bliskiego kontaktu nie muszą podejmować żadnych środków ostrożności ani wprowadzać żadnych zmian we własnych aktywnościach, takich jak uczęszczanie do pracy, chyba, że źle się poczują.

Personelowi sprzątającemu miejsca na terenie placówki, gdzie przebywał pracownik lub inna osoba zakażona koronawriusem zaleca się zachować dodatkowe środki ostrożności:
- założenie rękawiczek jednorazowych i jednorazowej maseczki na nos i usta,
- umycie i dezynfekcje rąk po zakończeniu czynności i zdjęciu rękawiczek
i maseczki,
- usunięcie maseczki i rękawiczek bezpośrednio do worka z odpadami.


Ważne!
Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:
Często myć ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%).
Unikać dotykania twarzy lub pocierania oczu.
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

WAŻNE TELEFONY:

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Województwa Mazowieckiego, ul. Kilińskiego 1 05-400 Otwock tel.22 779 48 33, 22 779 26 63 tel. alarmowy - 515 256 222

Oświata Miejska w Otwocku, ul. Johna Lennona 4, tel. 22 788 02 06

Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa, tel. Centrala 22 551 24 00, faks 22 826 64 97

Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590

Teleporady:
1. RODZINNE CENTRUM ZDROWIA, Grunwaldzka 13, Otwock, tel. 22 710 18 01
2. RODZINNE CENTRUM ZDROWIA, Józefa Ignacego Kraszewskiego 95, Otwock, tel. 22 812 81 81
3. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ "CENTRUM", Andriollego 36, Otwock, tel. 22 719 45 49
4. PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA "CENTRUM MEDYCZNE JÓZEFÓW" SP. Z O.O., Świderska 9, Otwock, tel. 22 789 89 89
5. POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI, Armii Krajowej 3, Otwock, tel. 22 778 26 00
6. POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI, Mickiewicz 8, Otwock, tel. 22 778 26 00
7. DENTAL MEDICA CENTRUM MEDYCZNE NAD ŚWIDREM, Hugona Kołątaja 50, Otwock, tel. 570 860 155
8. GABINETY LEKARSKIE CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Powstańców Warszawy 3, Otwock, tel. 799 119 955

Najbliższe szpitale zakaźne:
Warszawa, Wojewódzki Szpital Zakaźny, ul. Wolska 37, (22) 335 52 61
Warszawa, Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 261 817 519, 810 80 89
Warszawa, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, ul. Wołoska 137, (22) 508 20 00
Warszawa – Ochota, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 63A, (22) 317 92 31