ZARZĄDZENIE NR 9/2019/2020
Dyrektora Przedszkola nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku
z dnia 18.05.2020 r.
w sprawie wprowadzenia w przedszkolu Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku
z wystąpieniem COVID-19

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.


Wprowadzam w Przedszkolu nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku Procedurę zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2.


Zobowiązuję wszystkich pracowników przedszkola do zapoznania się z Procedurami  ich przestrzegania i stosowania.

§ 3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 maja 2020 r .

 

Dyrektor Przedszkola
Ewelina Pszczółkowska