Załącznik do zarządzenia nr 9/2019/2020


PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DLA PRZEDSZKOLA NR 10 „LEŚNE SKRZATY” W OTWOCKU W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-COV-2


w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniem koronowirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19.
Na podstawie:
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 410).
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020


OGÓLNE
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz wytycznymi GIS zawiesza się łączenie grup podczas schodzenia się oraz rozchodzenia się dzieci.
Zawieszeniu ulegają również zajęcia z języka angielskiego.
W grupie Motylków zawiesza się leżakowanie
Nowe godziny otwarcia poszczególnych oddziałów:
Do oddziałów uczęszczać może:
Listę dzieci uczęszczających do poszczególnych grup tworzy Dyrektor
Do Przedszkola nie będą wpuszczane osoby z objawami infekcji (podwyższona temperatura, kaszel, katar) - dotyczy to zarówno pracowników, opiekunów jak i dzieci

DZIECI
PRZYPROWADZANIE DZIECI
Przy wejściu do placówki przebywa oddelegowany pracownik pilnujący przestrzegania procedur
Dzieci wprowadzane są wejściem głównym i bocznym
Przy wejściu dziecku jest mierzona temperatura
Maseczka jednorazowa dziecka jest wyrzucana do kosza przy wejściu do placówki przez opiekuna
Jeżeli dziecko używa maseczki wielorazowej opiekun zabiera ją ze sobą - nie wolno pozostawiać maseczek
Opiekun dezynfekuje ręce dziecku płynem dezynfekującym
Pracownik przedszkola wraz z dzieckiem udaje się do szatni
Dzieci nie przynoszą do placówki żadnych zabawek/książek/kocyków

ODBIÓR DZIECI
Odbiór dziecka przebiega podobnie jak przyprowadzenie do placówki
Pracownik wpuszcza po 1 osobie do poszczególnych szatni
Wchodząc do placówki osoba odbierająca dziecko dezynfekuje ręce
Możliwy jest odbiór dziecka bezpośrednio z terenu przedszkolnego placu zabaw - w takim wypadku opiekun nie wchodzi już do budynku

POBYT DZIECKA W GRUPIE
W trakcie pobytu w przedszkolu dzieci uczestniczą w zorganizowanych zajęciach edukacyjnych oraz zabawach zorganizowanych i swobodnych
Podczas zajęć przestrzegane są zasady dotyczące odległości pomiędzy uczestnikami
Na salach znajdują się tylko zabawki nadające się do dezynfekcji
Zabawki są dezynfekowane podczas pobytu dzieci na placu zabaw oraz przed zamknięciem placówki

SPOŻYWANIE POSIŁKÓW
Dzieci spożywają posiłki na jadalni znajdującej się w sali
Przy stole zasiada jedno dzieci

POBYT NA TERENIE OGRODU PRZEDSZKOLNEGO - PLACU ZABAW
Na terenie placu zabaw w danym kwadracie może przebywać jednorazowo: 5 dzieci - z grupy
Godziny wyjść na plac zabaw: dzieci wymieniają się zachowując wszystkie procedury
Konstrukcje na placu zabaw dostępne
Dezynfekcja konstrukcji odbywa się podczas pobytu wszystkich grup w budynku

PRACOWNICY

PERSONEL PEDAGOGICZNY
Nauczyciele są przypisani do grupy dzieci oraz sali
Personel pedagogiczny nie wchodzi do kuchni
Personel pedagogiczny trzyma odzież w szatni dziecięcej swojej grupy - nie korzysta z szatni personelu

PERSONEL NIEPEDAGOGICZNY
W związku z koniecznością zapewnienia przestrzegania procedur bezpieczeństwa przy wejściu do placówki Dyrektor oddelegowuje do tego zadania dwie osoby - jedną na godziny poranne /schodzenie się personelu i przyprowadzenie dzieci/; drugą na czas odbioru dzieci z placówki.
Osoba pilnująca wejścia wykonuje te zadania w godzinach: 7.30-8.30 oraz 14.30-16.00 (przy wejściu głównym i bocznym) - poza tymi godzinami pracownik wykonuje zadania przy wejściu głównym (pomiar temperatury, dopilnowanie dezynfekcji rąk)
Pracownik oddelegowany do pracy przy wejściu odpowiada za mycie i dezynfekcję klatki schodowej
Do każdej grupy przypisuje się 1 pracownika obsługi odpowiedzialnego za: sprzątanie, dezynfekcję pomieszczeń i wyposażenia, podanie posiłków
Pracownik przypisany do grupy nie wykonuje zadań w innych pomieszczeniach poza pomieszczeniami tej grupy (sala, jadalnia, łazienka, szatnia)
Pracownicy przypisani do grup pracują w godzinach umożliwiających wykonanie wszystkich zadań (podanie wszystkich posiłków) - zawiesza się pracę w systemie zmian 7-8-9.30
Pracownicy przypisani do grup oraz wpuszczający do placówki nie wchodzą do kuchni
Pracownicy wpuszczający do placówki nie wchodzą na sale dzieci
Pracownicy kuchni przygotowują naczynia dla poszczególnych grup i wystawiają je w okienku wydawczym
Zużyte naczynia ustawiane są ponownie w oknie wydawczym i odbierane przez personel kuchni

Dyrektor Przedszkola
Ewelina Pszczółkowska