PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU W CZASIE PANDEMII COVID-19

opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

                                                                      ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU

 od 01 września 2020 roku

 1. W grupie może przebywać do 25 dzieci.
 2. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 3. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 4. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 5. Zapewnić taką organizację pracy, która w miarę możliwości organizacyjnych uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci
 6. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 7. W wejściach do przedszkola znajdują  się  termometr bezdotykowy.
 8. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu możliwe jest wyłącznie na terenie przedszkola przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości.
 9. Sprzęt na placu zabaw czyszczony jest każdego dnia z użyciem detergentu
  lub dezynfekowany.
 10. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren przedszkola.
 11. Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji
  z rodzicami/osobami upoważnionymi.
 12. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w  pomieszczeniu logopedy  i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów. Powiadomieni przez nauczyciela lub dyrektora zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka
  z przedszkola.

 

 

PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECKA :

 1. Przedszkole czynne jest w godz. 7.00-17.00 .Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 7.00 do 8.30. Po godzinie 8.30 w danym dniu dziecko nie będzie przyjmowane do przedszkola. Odbieranie dziecka od godziny 15.00. Rodzice dzieci nowoprzyjętych od 01-30 września 2020 r.( okres adaptacji) mogą odebrać dziecko wcześniej po uzgodnieniu z nauczycielem.
 2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu
  jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 3. Rodzice, aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobyt w przedszkolu przekazuje nauczycielowi/dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.
 4. Możliwy jest odbiór dziecka bezpośrednio z ternu przedszkolnego placu zabaw od nauczyciela – w takim przypadku rodzic/ opiekun odbiera jak najszybciej dziecko zachowując dystans społeczny 1,5 m i nie korzysta z ławek i sprzętu.
 5. Rodzice nie mogą wchodzić z dziećmi do szatni znajdującej się przy salach przedszkolnych, oprócz rodziców dzieci nowo przyjętych w okresie adaptacyjnym od 01-30 września 2020 r. Dzieci gr. Motylki  i Biedronki  wchodzą wejściem głównym, pozostałe dzieci wchodzą wejściem z lewej strony budynku.
 1. Rodzice/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne:  osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)
 2. Dziecko do grupy wprowadzane jest przez personel.
 3. Dziecko przyprowadza 1 rodzic/ osoba upoważniona.
 4. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 5. Rodzice dzieci ze zdiagnozowanymi alergiami mają obowiązek dostarczenia zaświadczenia od lekarza.
 6. Rodzic/opiekun wyraża pisemną zgodę na pomiar temperatury (max. dopuszczalna temperatura przyjęcia dziecka to 37 o C).
 7.  Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami dziecka. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem techniki komunikacji  na odległość.
 8. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola i odbierane przez osoby zdrowe.
 9. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

               HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

 1. W wejściu do przedszkola tworzy się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz
  z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do przedszkola.
 2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie z placu zabaw, po skorzystaniu z toalety.
 3. Woźna oddziałowa lub inny pracownik wyznaczony przez dyrektora odpowiedzialny jest za codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet i sali oddziału.  Odpowiada on także za dezynfekcję powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, stolików, poręczy krzeseł, włączników w salach.
 4. Woźna oddziałowa  lub inny pracownik wyznaczony przez dyrektora odpowiedzialny za dezynfekcję zabawek i innych przedmiotów używanych przez dzieci.
 5. Monitoringu codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników dokonuje osoba wyznaczona przez dyrektora przedszkola (karta monitoringu).
 6. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów,
  tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 7. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
 8. W przypadku korzystania przez dzieci lub pracowników placówki z rękawic jednorazowych, maseczek jednorazowych należy zapewnić  pojemnik lub miejsce do ich wyrzucania zgodnie z wytycznymi GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytycznews-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/

                                      GASTRONOMIA - WYDAWANIE POSIŁKÓW

 1. Korzystanie z wody  z dzbanków filtrujących, dystrybutorów, butelek.
 2. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, personel kuchenny zobowiązany jest do:
 • stosowania środków ochrony osobistej,
 • utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego,
 • mycia w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 o C
  lub wyparzania wielorazowych naczyń i sztućców.
 1. Posiłki wydawane są do sali przedszkolnej. Posiłki do sali dostarcza woźna oddziałowa lub inny pracownik wyznaczony przez dyrektora. Po zakończonym posiłku woźna oddziałowa lub inny pracownik wyznaczony przez dyrektora odnosi naczynia w wyznaczone miejsce.
 2. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

 1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub salę logopedyczną, w którym będzie można odizolować osobę
  w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
 3. Przy podejrzeniu wystąpienia zakażenia u dziecka należy powiadomić dyrektora przedszkola.
 4. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem w wydzielonym pomieszczeniu. Nauczyciel informuje rodziców bądź opiekunów.
 5. Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby pozostaje w pomieszczeniu do czasu przyjazdu rodziców.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19:

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracowników nie powinni oni  przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. O fakcie powiadomić też niezwłocznie dyrektora przedszkola.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem i podwyższoną temperaturę 38 o C
   niezwłocznie odsuwa się go od pracy i wstrzymuje przyjmowanie kolejnych dzieci.
 3. Dyrektor powiadamia  o tym fakcie  właściwą  powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). W razie zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 5. Za przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych  numerów telefonów,  w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych odpowiada wyznaczony pracownik przez dyrektora.
 6. Ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie dokonuje wyznaczony pracownik przez dyrektora.
 7. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się  do właściwej powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej, aby odbyć konsultacje lub uzyskać poradę.
 8. Wdraża się zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.