Załącznik nr 1

do procedury organizacji opieki w przedszkolu nr 10 „Leśne Skrzaty”w czasie pandemii COVID-19

  

                                                                                            Otwock, dnia 01.09.2020 r.

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych

 

Imię i nazwisko dziecka………………………………………………

Wyrażam zgodę na wykonywanie pomiaru temperatury mojego dziecka podczas przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

                                             ……...…………………………………….

                                           (Podpisy rodziców/prawnych opiekunów)

 

Moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby (kaszel, katar, alergia, podwyższona temperatura).

 

                                              …….………………………………………

                                             (Podpisy rodziców/prawnych opiekunów)

 

 

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce procedur związanych z reżimem sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce.

 

                                                   …………………………………………….

                                                  (Podpisy rodziców/prawnych opiekunów)

 

 

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora przedszkola o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.

 

                                              .….………………………………………….

                                              (Podpisy rodziców/prawnych opiekunów)