ZARZĄDZENIE NR 1/2020/2021

Dyrektora  Przedszkola nr 10 Otwocku z dnia 26.08.2020 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury organizacji opieki w Przedszkolu nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku  w czasie pandemii COVID – 19

 

Podstawa prawna:

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25.08.2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

 

  • 1

Wprowadzam Procedurę organizacji opieki w Przedszkolu nr10 „Leśne Skrzaty”            w Otwocku  w czasie pandemii COVID – 19, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

  • 2

Zobowiązuję wszystkich pracowników przedszkola do zapoznania się  z Procedurą organizacji opieki w Przedszkolu nr10 „Leśne Skrzaty”   w Otwocku  w czasie pandemii COVID – 19 oraz   stosowania i przestrzegania jej.

  • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 r .

 

                           

                                          

                                           Ewelina Pszczółkowska

                                                        dyrektora przedszkola